Poradnia

Pytania i odpowiedzi

kategoria: Składnia

13.10.2021

O użyciu wołacza i nie tylko

Szanowni Państwo!
Mam dwa pytania, pierwsze w konwencji nieco żartobliwej, natomiast drugie jak najbardziej serio.

Z niepokojem od dłuższego czasu obserwuję zanik wołacza. W radiu, telewizji, filmie, a nawet w literaturze pięknej został on prawie całkowicie wyparty przez wszechwładny mianownik. Jeżeli nie jest to praktyka usankcjonowana przez językoznawców, a jedynie wynik samowoli domorosłych lingwistów, to jak można przeciwdziałać całkowitej zagładzie wołacza.

Drugie pytanie dotyczy rozsądzenie dręczącej mnie od dawna kwestii, dotyczącej wyboru bardziej poprawnej formy spośród dwóch możliwości:
Jak będę miał czas, to pójdę do kina.
czy
Jeżeli będę miał czas, to pójdę do kina.

Pozdrawiam.

Rzeczywiście, obserwujemy obecnie wypieranie mianownika przez wołacz w formach adresatywnych, zwłaszcza w komunikacji nieoficjalnej, potocznej, także medialnej. Zauważmy przy tym, że jest to dość powszechna praktyka użytkowników języka. Wołacz, jako specyficzny przypadek, który w języku ogólnym używany jest w zasadzie tylko w zwrotach do rozmówcy (Alu, Janku itp.) najwyraźniej kojarzy się użytkownikom języka jako nieneutralny, zbyt oficjalny, a czasem formy wołacza są trudne do utworzenia. Wprawdzie ta tendencja nie zyskuje akceptacji lingwistów w normie wzorcowej, ale chyba trudno jej skutecznie przeciwdziałać w normie użytkowej.
Jeśli chodzi o pytanie drugie, to oba zdania można uznać za poprawne w określonej sytuacji komunikacyjnej. I kolejny raz wypada odnieść się do zróżnicowania normy. Obecnie przyjmuje się dwie normy w języku: wzorcową i użytkową. Spójnik warunkowy "jeżeli" ma charakter neutralny, wzorcowy, natomiast "jak" wnosi nacechowanie potoczne i jest uznawany za poprawny w normie użytkowej.

Poradnia

13.10.2021

Kwota czegoś

Dzień dobry
proszę o pomoc w rozstrzygnięciu. Poprawna forma to:

1. Każdego roku składają do gminy wniosek o dotację na kwotę niespełna stu trzydziestu tysięcy...
czy:
2. Każdego roku składają do gminy wniosek o dotację na kwotę niespełna sto trzydzieści tysięcy...

Rzeczownik "kwota" łączy się z określeniami w dopełniaczu. Zatem poprawne jest zdanie: Każdego roku składają do gminy wniosek o dotację na kwotę niespełna stu trzydziestu tysięcy.

Poradnia

13.10.2021

Nauczyć się czytać opowiadanie czy opowiadania?

Dzień dobry!
chcę zapytać, która forma jest poprawna: nauczyć się czytać opowiadanie czy nauczyć się czytać opowiadania_? Chodzi o jedno opowiadanie.
Dziękuję za odpowiedź.

Czasownik "czytać" wymaga użycia rzeczownika w bierniku (kogo? co?), wobec tego poprawne będzie połączenie "nauczyć się czytać opowiadanie", "nauczyć się czytać wiersz" (nie - wiersza), analogicznie jak "nauczyć się śpiewać piosenkę".

Poradnia

13.10.2021

Ja z Jakubem - forma orzeczenia

Dzień dobry,
bardzo proszę o pomoc i wskazanie poprawnej formy (intencja zdania jest taka, iż ja i Jakub zdobyliśmy jakąś nagrodę):

Razem z/Wraz z Jakubem zdobyłem nagrodę/pojechałem na wycieczkę.
Razem z/Wraz z Jakubem zdobyliśmy nagrodę/pojechaliśmy na wycieczkę.
Zdobyłem nagrodę wraz z/razem z Jakubem.
Zdobyliśmy nagrodę wraz z/razem z Jakubem.

Pozdrawiam serdecznie

Przedstawione zdania zawierają podmiot rozwinięty (Ja z Jakubem). Wobec tego można łączyć go w zdaniu z orzeczeniem w liczbie pojedynczej i mnogiej. Jeśli intencją zdania jest podkreślenie równoważnego udziału w zdobyciu nagrody przez obydwie osoby, lepiej użyć liczby mnogiej (zdobyliśmy).

Poradnia

13.10.2021

Wiele osób... a orzeczenie w zdaniu podrzędnym

Szanowni Państwo,
chciałbym Państwa prosić o poradę gramatyczną ze zdaniem "Wiele osób bardzo by się zdenerwowało, gdyby tylko umiały czytać". Osobiście uważam, że forma `umiały` jest jak najbardziej prawidłowa i zgodna z podmiotem domyślnym `te osoby`, jednakże spotkałem się z komentarzami, że prawidłowa jest forma zgodna z podmiotem `te wiele osób` czyli `umiało`, co dla mnie brzmi dość dziwnie. Która forma jest zatem prawidłowa? I czy odpowiedź może być różna w zależności od regionu?

Podmiot wyrażony połączeniem "wiele osób" wymaga orzeczenia w rodzaju nijakim i takie właśnie orzeczenie występuje w zdaniu nadrzędnym (zdenerwowało). Zasada ta nie obowiązuje już w zdaniu podrzędnym, dlatego można użyć formy "umiały czytać". Zastosowanie orzeczenia "umiało" nie jest błędne, ale forma liczby pojedynczej jest rzadziej używana w zdaniu podrzędnym. W podanym wypowiedzeniu złożonym (oraz podobnych) zaciera się bowiem gramatyczny związek pomiędzy "wiele" a orzeczeniem zdania podrzędnego, natomiast dominuje znaczenie mnogie (mnogość osób).
W przypadku tych konstrukcji nie można mówić o zróżnicowaniu regionalnym, ale istotna jest kompetencja językowa, która gwarantuje zbudowanie poprawnego zdania.

Poradnia

19.04.2021

Jakiej formy użyć: z... czy ze...?

Dzień dobry!
Czy zdanie "Ze ich związku narodził się syn" jest poprawne?
Przyimka "ze" używa się wtedy, gdy kolejne słowo zaczyna się na spółgłoski. Oczywiście słowo "ich" nie zaczyna się od spółgłoski. Mam jednak wątpliwości, bo słowo "ze" odnosi się przede wszystkim do słowa "związku". Przecież zdanie "Ze związku ich narodził się syn" byłoby poprawne, a jedyna zmiana to przestawienie szyku.
Z poważaniem

O użyciu odpowiedniej postaci przyimka z (ze) decyduje sąsiedztwo następnego wyrazu. Ważne jest więc to, jaka głoska zaczyna ten wyraz. Rozszerzona forma przyimka ze jest używana przed trudnymi do wymówienia grupami spółgłosek, występującymi na początku kolejnego wyrazu. Przyimka ze używa się:
1) przed wyrazami rozpoczynającymi się od spółgłoski: s, z, ś, ź, ż, rz, sz, po których następuje inna spółgłoska (np. ze stawu, ze związku, ze skóry, ze służby, ze Szczecina)
2) wyrazami rozpoczynającymi się od kilku (trzech, czterech) spółgłosek (np. ze wstydu, ze wzruszenia)
3) także przed innymi wyrazami (ze mną, ze mnie, ze snu, ze dwie).
Zasady te podaje Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN pod redakcją Andrzeja Markowskiego.
Dodać trzeba, że niektóre połączenia wyrazowe występują w języku polskim w dwóch poprawnych wariantach, np. ze sobą i z sobą.
Wobec powyższego przed samogłoskami (np. samogłoską i w wyrazie ich) używamy jedynie przyimka o postaci z. Poprawne zdanie brzmi: "Z ich związku narodził się syn". Na marginesie warto zaznaczyć, że zdania "Z ich związku narodził się syn" i "Ze związku ich narodził się syn" to dwa zdania różnie zorganizowane pod względem następstwa wyrazów, które rozpoczynają się innymi literami (głoskami). Trudno je zatem porównywać pod kątem użycia form przyimka: z, ze.

Poradnia

14.04.2021

Spójniki aż i dopóki nie w zdaniu

Szanowni Państwo,
Która konstrukcja jest poprawna?
a) Będziesz siedzieć w kącie, aż nie przeprosisz
b) Będziesz siedzieć w kącie, aż przeprosisz
Do zadania pytania zainspirował mnie spór jutuberski: http://www.youtube.com/watch?v=EqIIFCWWxAg&t=13m54sW rozstrzygnięciu tego problemu pomoże przytoczenie informacji zawartych w Wielkim słowniku języka polskiego. Słownik ten podaje takie oto znaczenie „aż”: `do czasu, gdy` (https://www.wsjp.pl). Innymi słowy, „aż” wskazuje, że dane zdarzenie, o którym mowa w zdaniu nadrzędnym kończy się wtedy, gdy nastąpi inne, o którym mówi zdanie podrzędne. Przełóżmy to na podane przez Panią zdanie - czynność w zdaniu nadrzędnym ("siedzieć”) zakończy się, gdy wystąpi druga czynność ("przeprosisz”). Konstrukcja ta nie wymaga przeczenia „nie”, tak więc poprawne będzie wypowiedzenie: Będziesz siedzieć w kącie, aż przeprosisz. Trzeba dodać, że Wielki słownik poprawnej polszczyzny uznaje konstrukcję "aż nie" za niepoprawną.
Przeczenie „nie” jest natomiast częścią konstrukcji z „dopóki” (""dopóki nie"), które oznacza w zasadzie to samo, co „aż”. Poprawne byłoby zatem zdanie: Będziesz siedzieć w kącie, dopóki nie przeprosisz.
Prawdopodobnie właśnie z powodu podobieństwa znaczeniowego przeczenie „nie” pojawia się też w zdaniach z „aż”.

Poradnia