Poradnia

Pytania i odpowiedzi

Zapis nazw ustaw w tekstach administracyjnych

22.11.2020

Zapis nazw ustaw w tekstach administracyjnych

Szanowni Państwo,
w pracy zajmuję się sporządzaniem pism sądowych i chciałbym prosić o wyjaśnienie moich wątpliwości w dwóch kwestiach.
1. Zgodnie z normą, z tego co wiem, poprawny jest zapis pełnych nazw ustaw wielką literą, np. Ustawa z dnia 13 października 1998
r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Praktyka w aktach prawnych jest jednak inna - ustawodawca w treści danej ustawy, gdy
odwołuje się do innej ustawy, zawsze zapisuje jej nazwę małą literą. Nie spotkałem się w żadnym akcie prawnym, piśmie,
powszechnym użyciu z sytuacją, w której ktoś napisałby nazwę ustawy wielką literą (oprócz oczywiście takich nazw, jak Prawo
bankowe czy Ordynacja wyborcza, ale wtedy słowo "ustawa" też jest pisane małą literą). W związku z tym mam pytanie: co
powinienem zrobić? Czy mam się dostosować i uznać, że norma każe już jednak pisać słowo "ustawa" małą literą, czy
trzeba się wyłamać, bo poprawny jest wyłącznie zapis wielką literą?
2. Z tego co wiem, wpisywanie przed datą słów "dnia", "w dniu" jest niepoprawne, bo prowadzi do tautologii. Ustawodawca jednak
zawsze nazywa swoje akty "ustawami z dnia". Czy fraza "ustawa z dnia [...] o [...]" jest nazwą własną, którą muszę przytoczyć w
całości z błędem? Czy to tylko oznaczenie aktu i mogę pominąć słowa "z dnia", uznając je za niepoprawne? Wówczas napisałbym
najprościej: ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zdarza się, że pomiędzy wzorcową normą ortograficzną a normą obowiązującą w sferze komunikacji administracyjnej, prawnej zachodzi pewna niezgodność. Pana pytanie pozostawiamy zatem bez odpowiedzi, do własnego rozstrzygnięcia: czy przyjąć jako nadrzędną normę ortograficzną, czy też uznać istnienie normy środowiskowej (profesjonalnej), wewnętrznego uzusu, który - jak Pan podaje - jest trwały.
Jeśli chodzi o poprzedzanie daty w tekstach prawnych słowami „dnia”, „w dniu” jest to środowiskowo aprobowane i zgodne z normą profesjonalną, na co wskazują zapisy tekstów prawnych, a także „Zasady techniki prawodawczej”. Trzeba się przy tym zgodzić z Pana opinią, iż tak utworzona konstrukcja jest nadmiarowa pod względem znaczeniowym i należy jej unikać w innych typach tekstów.

Poradnia